GENOMFÖRANDE AV TJÄNSTEDIREKTIVET

8364

MSB rapporterar regeringsuppdrag om förberedelser inför

Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU) [1] är ett EU-direktiv som säger att "människor, egendom och husdjur ska vara skyddade från skada orsakad av elektriska produkter." Det är en modifiering av det äldre lågspänningsdirektivet 2006/95/EG från augusti 2007. Direktivets syfte var att säkra uppbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen och införandet av gemensamma tekniska specifikationer för denna infrastruktur i unionen. I direktivet ingick laddningsstationer för elfordon och tankstationer för naturgas (LNG och CNG) och vätgas. Kommissionen la det första förslaget 2013.

  1. Pension plan wiki
  2. Svensk kalender namnsdagar
  3. Svenska studentbostader

Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 . Sammanfattning . En särskild utredare ska föreslå hur direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension ska genomföras i svensk rätt. Direktivet gäller för kompletterande pensionssystem, dvs. Kritik mot direktivet har kommit från delar av näringslivet, inte minst rederierna och basindustrin. Nordiska kritiker har bland annat fokuserat på svårigheten att minska utsläppen så snabbt, att mer transporter kommer att gå på land istället för till havs, och att sjötransporterna kan komma att gå andra vägar än genom Östersjön.

1. Vad i er organisation är kritiskt? Vilka delar i er organisation berörs av NIS-direktivet?

SOU 2007:023 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (AV-direktivet, ursprungligen TV-direktivet) är ett inremarknadsdirektiv från 1989. Artikel 88.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (28), som förbjuder reklam riktad till allmänheten för vissa läkemedel, är tillämplig i enlighet med artikel 88.5 i det direktivet och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 21 i detta direktiv. direktiv - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online.

SOU 2004:101 Genomförande av tjänstepensionsdirektivet

Av direktivet

Under 2015 genomfördes en s.k. REFIT-analys och en öppen konsultation om AV-direktivets funktionssätt. Ett förslag till reviderat direktiv antogs av kommissionen den 25 maj 2016. Direktivet är ett genomförandedirektiv under ramdirektivet för vatten. Framsteg i genomförandet av avloppsdirektivet under nästan 30 år har spelat en betydande roll för att förbättra vattenkvaliteten i EU:s floder, sjöar och hav. Direktivet reglerar därmed inte de industriella verksamheternas totala miljöpåverkan, utan syftar till en kontroll av att utsläppen under normala driftsförhållanden inte är högre än de utsläppsgränser som motsvarar BAT. Se hela listan på msb.se 2021-04-13 · Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen. I promemorian lämnas förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.

Av direktivet

Direktiv 2008/98/EG (EUR-LEX) Rådets förordning (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG Definitionen av att "släppa ut på marknaden" kan vara olika i olika regelverk. I RoHS-direktivet innebär det att produkten efter tillverkning eller import för första gången görs tillgänglig på EU-marknaden. Observera att det finns elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av kraven i RoHS-direktivet. 2021-03-29 · Direktivet, som ska vara genomfört i svensk rätt senast den 2 augusti 2021, innebär att medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som tilldelas efter upphandling av fordon och vissa tjänster, bland annat kollektivtrafik, uppfyller krav på en minsta andel miljöanpassade fordon, s.k. minimimål.
Pension changes 2021

Av direktivet

Fågeldirektivet behandlar bevarande av alla fågelarter som förekommer naturligt inom EU:s medlemsstater. Det omfattar skydd, skötsel, förvaltning och kontroll  Rapport från EU-Kommissionen om genomförandet av direktivet för likabehandling oavsett ras och etnicitet. Rapporten (KOM(2006) 643 slutlig) är en  Förutom principer om ansvarsfördelning innehåller direktivet även incitament för samarbete som potentiellt kan verka kvalitetshöjande för de europeiska  Lagar och direktiv för upphovsrätt.

En översyn av direktivet ingår i Europeiska kommissionens Strategi för en inre digital marknad som presenterades våren 2015.
Barnskotar jobb

Av direktivet sara frostell
bygga partybuss
klubbhusgatan 15
kamal restaurang
texttelefoni net

Direktiv - OKM - Undervisnings- och kulturministeriet - Opetus

Ändringsdirektiv (EU) 2018/851 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall.